Programma di Master in Business Administration Amministrazione Aziendale

Generale

Preparazione al test

Scopri vari corsi che ti aiutano a verificare se sei preparato al meglio per i test e per ottenere i massimi punteggi.
Ulteriori informazioni

StudentTests

Scopri i test per studenti per le ammissioni all'istruzione superiore.
Ulteriori informazioni

Prestiti per studenti

Scopri varie opzioni per prestiti e finanziamenti per studenti che possono aiutarti a supportare i tuoi studi.
Ulteriori informazioni

Alloggi per studenti

Scopri varie opzioni per gli alloggi per studenti in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni

Sulla scuola

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๕) ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน ๓๐,๐๐๐ บ ... Ulteriori informazioni

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๕) ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงธรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้น ณ บริเวณหลังพระราชวังจันทร์เกษม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จากนั้นได้พัฒนาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยครูพระนครศรียุธยาตามลำดับ เมื่อวันที่ Leggi meno
Pratu Chai Sub-district
Visualizza il profilo della scuola

Borsa di studio Keystone

Scopri le opzioni che la nostra borsa di studio ti offre.